Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Samen Horen, onderdeel van: Rutgers Hoortechniek b.v. gevestigd te Heerhugowaard aan het adres de Middenweg 177, 1701 GA en Heiloo aan het adres Heerenweg 203, 1851 KP, hierna te noemen: “gebruiker”.;

Consument: de contractswederpartij van de gebruiker, die niet handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf;

Proeftijd: een termijn van maximaal 2 maanden welke uitsluitend is bedoeld om de
consument voldoende tijd te geven om een hoortoestel te kunnen beoordelen;

Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de zorgverzekeraar van de
consument, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de consument;

Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de consument
krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
  overeenkomsten waarbij gebruiker goederen én/of diensten van welke aard ook aan de
  opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze
  voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts
  geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders
  is aangegeven.
 3. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft gebruiker de plicht zich op de hoogte
  te stellen van alle relevante informatie die met de overeenkomst verband houden. De
  consument heeft de plicht gebruiker deze informatie te verstrekken, met inbegrip van de
  betreffende bepalingen in zijn zorg polis.
 4. Partijen dienen bij de totstandkoming van overeenkomsten zoveel mogelijk rekening
  te houden met de wederzijds kenbare belangen van partijen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen
  welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle facturen zullen door de consument worden betaald, zonder enig beroep van de
  opdrachtgever op opschorting en/of korting en/of verrekening, overeenkomstig de op de
  factuur vermelde betalingscondities.
 3. Bij de Zorgverzekeraars waar gebruiker contracten mee heeft afgesloten kan gebruiker
  de eigen bijdrage van de consument declareren. De hoogte van deze eigen bijdrage is
  afhankelijk van de door consument verstrekte informatie en de op enig moment van
  toepassing zijnde vergoedingen van de betreffende zorgverzekeraar van consument.
 4. Indien een overeenkomst is gesloten welke nog niet (geheel) is betaald, is gebruiker
  gerechtigd het verschil in verkoopprijs en/of eigen bijdrage van consument in rekening
  brengen bij consument in geval er sprake is van wijziging van vergoedingen door de
  Zorgverzekeraars of bij onjuist verstrekte informatie door de consument en/of wijziging
  van wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Proeftijd

 1. Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het
  Audiologisch centrum zal gebruiker in overleg met de consument een geschikt
  hoortoestel selecteren en aan hem op proef leveren.
 2. Na het verstrijken van de proeftijd kan gebruiker hem het op proef geleverde weigeren
  terug te nemen. In dat kader wordt een termijn van maximaal 2 maanden als voldoende
  beschouwd.
 3. Tijdens de proeftijd moet de consument alle zorgvuldigheid in acht nemen voor het
  behoud en rekening houden dat hij het hem het op proef geleverde eventueel aan
  gebruiker moet retourneren. Gebruiker is gerechtigd om alle schade, van welke aard dan
  ook, welke voortvloeit uit het (proef)gebruik op de consument te verhalen.

Artikel 5. Goedkeuring KNO-arts

Indien een goedkeuring van de KNO-arts vereist is, is consument verplicht binnen één
(1) week na de laatste controle bij gebruiker een afspraak te maken met de KNO-arts om
de goedkeuring van de KNO-arts te verkrijgen. Indien de consument nalaat deze
afspraak te maken zal gebruiker consument daar schriftelijk over informeren. Indien na
twee (2) weken nog steeds geen afspraak is gemaakt, is gebruiker gerechtigd het
hoortoestel te factureren aan de consument. De consument is verplicht binnen de
betalingstermijn van 14 dagen te betalen en alsdan de factuur zelf te declareren bij de
zorgverzekeraar.

Artikel 6. Levertijd

 1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook
  geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met
  nooit meer dan één week overschrijden.
 2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen
  en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. Blijft gebruiker in gebreke dan staat het de consument vrij om de overeenkomst te
  ontbinden.

Artikel 7. Annulering

Gebruiker kan alle eventuele kosten voor maatwerk in rekening brengen in geval van
annulering van de overeenkomst.
Dit geldt tevens voor behandelings- en administratiekosten en kosten voor het gebruik
van artikelen uit een (proef)pakket, in dat geval tot een maximum van € 25,00.

Artikel 8. Betaling

 1. Het aan gebruiker verschuldigde bedrag dient direct bij het definitief worden van de
  aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting
  contant, per pin betaling of bij machtiging tot automatische incasso aan hem te worden
  voldaan onder aftrek van hetgeen gebruiker daarvan krachtens de zorgovereenkomst
  en/of zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de consument bij deze in rekening kan
  brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt.
 2. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave
  niet aan gebruiker voldoet of tot een lager bedrag zal deze het tekort op het
  verschuldigde bedrag alsnog aan de consument in rekening brengen.
 3. Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien
  dagen na ontvangst van de factuur door de consument. De consument is automatisch in
  verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde
  bedrag niet heeft betaald.
 4. Indien de consument in verzuim is, stuurt gebruiker hem een betalingsherinnering,
  waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid
  biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering
  het verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is
  gebruiker bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde
  bedrag over te gaan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

Gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat deze volledig
zijn betaald, onverminderd de aan de consument op grond van de wet toekomende
rechten.

Artikel 10. Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft gebruiker de bevoegdheid
  wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het
  verzuim.
 2. De door gebruiker in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor
  rekening van de consument ten bedrage van de “staffel kantonrechters” (Rapport
  Voorwerk II).

Artikel 11. Opschorting van de betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten na melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat
deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst
van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het
resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 12. Klachten

 1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk
  – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak
  aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaak is geleverd;

– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze
ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare
  gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de
  desbetreffende diensten bij gebruiker moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare
  gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs
  ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij gebruiker moeten zijn ingediend.
  Een kennisgeving binnen twee (2) weken na de ontdekking is in alle gevallen tijdig;
 2. Gebruiker dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen
  een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan
  worden gevergd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende
  zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft gebruiker een verzekering gesloten die
  de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de
  branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van
  de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de
  verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
 3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel
  12 van deze voorwaarden.
 4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of
  grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.